Připravil:

Příručka pro podnikatele

Zpět na výběr

Daně

Povinnosti v daních

Nepovažujme daně za trest, ale jako za dávku z našich podnikatelských úspěchů. Nestavme se za to, že daně nechceme platit, dohlížejme raději na to, jak je s nimi nakládáno.

* řádně odvádět daně a komunikovat se správcem daně na základě jeho výzev

Daně se řídí samostatnými daňovými zákony (Daň z příjmů, DPH, daň silniční...atd.)Daňové zákony určují, kdo je plátcem daně a jaké musejí být splněny podmínky jejich výběru. Správa daně – tedy kdo a jak daň vybírá a kontroluje správnost tvrzení poplatníka se řídí Daňovým řádem. Ten dbá na objektivitu a stanovuje i postupy a důsledky nesprávného postupu. V případě pochybností správce daně písemně vyzývá poplatníka k odstranění pochybností a poplatník je povinen pochybnosti odstranit. Pokud poplatník nedbá výzev správce daně, čeká ho nejspíše sankce.

* daňové přiznání

Daňové přiznání se zpracovává a podává elektronickou cestou prostřednictvím daňového portálu, nebo datovou schránkou. Jde vlastně o daňové tvrzení, v němž se poplatník nepřiznává, ale tvrdí nějaké skutečnosti. Finanční úřad má za úkol ověřit správnost tvrzení a případně jej vyvrátit, pokud má jiné informace. Přiznání se podává ke všem daním na předložených formulářích a v termínech k tomu určených. Finanční úřad má možnost kontrolovat daně i několik let zpětně podle ustanovení daňových zákonů. U daní z příjmů jsou to tři roky u DPH deset let a nejdelší lhůty kontroly se vztahují ke zdanění mezd.

* platit daně a zálohy tam, kde je k tomu povinnost

Neplacení daní se trestá a není proti tomu ani výmluvy, ani obrany. U některých daní se musejí platit i zálohy. V takovém případě lze s dostatečným odůvodněním sjednat se správcem daně úpravu postupu a požádat o odložení, splátkování, či neplacení záloh. Správce daně posoudí oprávněnost a rozhodne. Rozhodnutím správce daně je třeba se řídit, nebo se odvolat. Doporučujeme při tom využít služeb daňových poradců.

* umožnit řádné provedení kontroly

Kontroly se provádějí na udání, namátkově nebo podle plánu kontrol. Poplatník je povinen kontrolu umožnit a vyvíjet při tom potřebnou součinnost. Pracovníci kontroly zase musejí respektovat oprávněné zájmy poplatníka. Nesoučinnost při daňové kontrole se rozhodně nevyplácí, protože správce daně může stanovit daň podle pomůcek, jaké si pro stanovení daně obstará a poplatník pak musí takto stanovenou daň uhradit. Takto stanovená daň je obvykle mnohem vyšší, než jakou daň mohl poplatník očekávat. Jakékoliv další řízení se nedoporučuje podstupovat bez podpory daňového poradce.

 

Otázky kolem DPH

DPH již dávno není věcí snadného vytažení peněz ze státu prostřednictvím nadměrného odpočtu. Ti, kteří tak uvažovali, narazili na propracovaný systém kontrol uskutečnění zdanitelných plnění v rámci ekonomické činnosti daňového subjektu zanechávajícího za sebou daňovou stopu. Zvýrazněnému textu doporučujeme dobře porozumět, pokud Vás k plátcovství DPH vede cokoliv jiného než Váš čitelný podnikatelský záměr. Ten, kdo nerozumí ani po opakovaném čtení, ať se raději na nás obrátí s žádostí o vysvětlení.

Novinkou roku 2016 je kontrolní hlášení, jehož cílem je především zamezit fiktivním fakturám vystaveným za účelem získání nadměrného odpočtu, nebo snížení daňové povinnosti. Kontrolní hlášení je jedním z nástrojů pro narovnání pokřiveného podnikatelského prostředí.

* kdy a jak se stát plátcem

Plátcem je vhodné se stát v době, kdy se podnikatel zařazuje do prostředí obchodních aktivit plátců daně. K plátcovství daně je třeba vyplnit elektronickou přihlášku a doručit správci daně. Dále je třeba doručit vyžádané podklady pro jeho rozhodnutí. Nejčastěji to může být podnikatelský záměr, či smlouvy a dohody s plátci, nebo postačí jen přijaté a vydané faktury. Plátcem se stává podnikatel dnem Rozhodnutí, které obdrží do datové schránky.

* proč být, či nebýt plátcem

Jak jsme uvedli v úvodu této kapitoly, rozhodně neradíme stát se plátcem tomu, kdo od toho očekává jen vracení nadměrných odpočtů. Plátcem by měl být ten, jehož obchodní partneři a zákazníci jsou plátci daně. Nevýhodné je plátcovství například pro kadeřnice, které mají většinu klientů neplátců. O plátcovství může rozhodnout také zákonný limit obratu za předchozích dvanáct po sobě jdoucích měsíců. POZOR, nikoliv od počátku roku. Limit, který určuje plátce DPH ze zákona je 1mil. Kč dosaženého obratu. Pro osoby, které vedou DE upozornění – do obratu se započítávají i nezaplacené pohledávky.

* termíny a povinnosti

Zákonodárce nám namíchal koktail různých překvapení a výjimek. Například se ví, že splatnost DPH je dvacátýpátý den následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období. Zákonodárce nám tak dává možnost v klidu zpracovat přiznání ještě téměř měsíc po tom, co období pro přiznání daně skončilo. Na jedné straně uvádí, že splatností se rozumí den, kdy je platba na účtu finančního úřadu a že nesplnění termínu generuje sankci, na druhé straně uvádí, že pět dní po tomto termínu se sankce neuděluje. Vyznat se v tom, znamená přečíst si to ještě jednou, nebo někoho požádat o dovysvětlení. Ještě náročnější je systém kontrolních hlášení, zaváděných od 1.1.2016.

* sankce

Neplnění zákonných povinností v podstatě vždy generuje sankci. Jinak by ani povinnost nemohla být v zákoně publikována, nebo ještě hůř, byla by nevymahatelná. Finanční úřad proto může udělovat pokuty, penále, může daň doměřovat a vyměřovat úroky z prodlení od doby, kdy byla daň nesprávně uhrazena. Toto poněkud tvrdší ustanovení se dá zmírnit na základě pokynů GFŘ, které respektují to, že vznikají povodně, požáry, chyby v zákonech a jiné okolnosti, které objektivně neumožňují včasné a řádné zdanění. Na základě zdůvodnění a jen ve věcech, o nichž GFŘ rozhodlo, lze žádat o prominutí a to jen za předpokladu, že jde o podnikatele, u něhož došlo k mimořádné prokazatelné události a který si jinak své daňové povinnosti hradí řádně, včas a v plné výši.

* jak ukončit plátcovství

Z povinnosti podávat přiznání i v době, kdy nejsou tržby ani výdaje se nelze snadno vymanit. Přiznání se podává i v nulových hodnotách a nepodání přiznání je pokutováno. O ukončení plátcovství je třeba správce daně požádat a vyrovnat současně všechny případné dluhy. Neplátcem se poplatník stává až po té, co tak bylo učiněno písemným rozhodnutím doručeným do datové schránky.

* obchodní due diligence

Ten, kdo zaplatí svému novému, neověřenému obchodnímu partnerovi a očekává z toho titulu nadměrný odpočet se může dočkat ručení za daň, prokud tato nebyla prodejcem odvedena. Kontrolní orgán se pak bude odvolávat nedostatečné obezřetnosti daňového subjektu, který zaplatil někomu, u něhož si neověřil, zda je schopen dodržovat podnikatelská pravidla. Dostatečnou mírou projevené obezřetnosti je provedení obchodní due diligence.

Další zdroje

Přenesení daňové povinnosti

Pořád nestačilo :-) ? Tak nás kontaktujte!

Zpět na výběr